Μέθοδος Bobath

Η μέθοδος Bobath, είναι μια μέθοδος κινησιοθεραπείας η οποία αναπτύχθηκε με αρχικό σκοπό την αποκατάσταση ενηλίκων και ακολούθως παιδιών με εγκεφαλική παράλυση.

Σήμερα είναι η πιο δημοφιλής μέθοδος αποκατάστασης ασθενών με νευρομυϊκή δυσλειτουργία και βρίσκει εφαρμογή σε όλες τις ηλικίες, ακόμη και στην βρεφική. Είναι μία ολιστική μέθοδος, καθώς η αξιολόγηση και παρέμβαση γίνονται προσεγγίζοντας το άτομο ως σύνολο.

Ο ρόλος του φυσικοθεραπευτή NDT είναι να αξιολογεί την κινητική ανάπτυξη, το επίπεδο λειτουργικότητας και την ποιότητα της κίνησης του ασθενούς. Με βάση την αξιολόγηση, ορίζει στόχους και δημιουργεί ένα εξατομικευμένο πλάνο παρέμβασης με σκοπό την προαγωγή της κίνησης του παιδιού ή του ενήλικα με κινητική δυσκολία.

Ταυτόχρονα, παρεμβαίνει σε επίπεδο αντιμετώπισης και κυρίως πρόληψης επιπλοκών όπως οι πτώσεις και οι ορθοπεδικές βλάβες. Επιπλέον, δρα συμβουλευτικά προς την οικογένεια ώστε να υπάρχει ένα ενιαίο πλάνο κινητικής διαχείρισης, συμβάλει στην προσαρμογή του περιβάλλοντος (π.χ. χώρος σπιτιού, σχολείο, χώρος εργασίας), ώστε να διευκολύνονται οι δραστηριότητες καθημερινής ζωής του ατόμου.