Παιδιατρική Φυσιοθεραπεία

Η παιδιατρική φυσιοθεραπεία αξιολογεί:

 • τις κινητικές ικανότητες και
 • το λειτουργικό επίπεδο του κάθε παιδιού.

Με γνώμονα τη φυσιολογική αισθητικοκινητική ανάπτυξη οργανώνεται ένα εξατομικευμένο θεραπευτικό πρόγραμμα που αφορά:

 • την αδρή και λεπτή κίνηση,
 • την ανάπτυξη λειτουργικών δραστηριοτήτων,
 • την πρόληψη παραμορφώσεων,
 • την βελτίωση της αναπνευστικής λειτουργίας,
 • την χρήση ειδικών βοηθημάτων και
 • την εκπαίδευση των γονέων.

Καθορίζονται οι αντικειμενικοί στόχοι για την βελτίωση της κινητικής ικανότητας. Γίνεται ιεράρχηση των στόχων σε βραχυπρόθεσμους και μακροπρόθεσμους.

Ο θεραπευτικός στόχος θα πρέπει να είναι λειτουργικός και αναπτυξιακά κατάλληλος για το κάθε παιδί.

Η φυσικοθεραπεία που παρέχεται στο εργαστήριο μας στηρίζεται στις βασικές αρχές της Νευροεξελικτικής Αγωγής (NDT-Bobath) και της αισθητηριακής ολοκλήρωσης (Sensory Intergration- SI).

Βασικές αρχές της Νευροεξελικτικής Αγωγής:

 • Έμφαση δίνεται στην ποιότητα της κίνησης.
 • Στόχος είναι η λειτουργία με σεβασμό στην ποιότητα.
 • Στους μακροπρόθεσμους στόχους πάντοτε κυριαρχεί η πρόληψη των αντισταθμίσεων που οδηγούν σε ορθοπεδικές παραμορφώσεις.
 • Η θεραπευτική στρατηγική είναι απόλυτα εξατομικευμένη.
 • Αντιμετωπίζεται το άτομο ως σύνολο (ολιστική προσέγγιση.
 • Η εκπαίδευση και η συνεργασία των γονέων είναι απαραίτητη προϋπόθεση επιτυχίας των θεραπευτικών στόχων.

Οι βασικοί θεραπευτικοί στόχοι της αισθητηριακής ολοκλήρωσης είναι:

 • Να δώσουμε στο παιδί αισθητηριακές πληροφορίες που βοηθούν στην οργάνωση του κεντρικού νευρικού συστήματος
 • Να βοηθήσουμε το παιδί στο συντονισμό και έλεγχο της αισθητηριακής πληροφορίας και
 • Να βοηθήσουμε το παιδί να αναπτύξει μια πιο οργανωμένη αντίδραση στο αισθητηριακό ερέθισμα.